Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 645 / 26.07.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 645

ОТНОСНО: Учредяване вещно право на ползване.

На основание чл.21, ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал.2 и ал.5 от Закона за общинската собственост, чл.41, ал.3 и ал.6 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с молба вх.№ М-1234/05.07.2007г. от НЧ “Напредък 1870” гр.Лясковец; молба вх.№ М-1238/05.07.2007г. от НЧ “Земеделец-1899” с.Козаревец; молба вх.№ М-1279/13.07.2007г. от НЧ “Пробуждане-1896” с.Джулюница; молба вх.№ М-1274/13.07.2007г. от НЧ “Развитие-1894” с.Драгижево и молба вх.№ М-1280/13.07.2007г. от НЧ “Развитие-1902” с.Мерданя.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху 50 дка общински поземлен фонд, на читалищата на територията на Община Лясковец, както следва:

1.1. НЧ “Напредък 1870” гр.Лясковец за подновяване на договора за 50 дка земя от общински поземлен фонд /ОПФ/ в землището на гр.Лясковец, в поземлен имот с № 018007 в местността “Невъведена” /по АОС-ч № 101/17.04.1997г./.

1.2. НЧ “Земеделец-1899” с.Козаревец за поземлен имот с № 034023 – 50 дка, местност “Потока”, землище Козаревец /по АОС-ч № 113/22.04.1997г./.

1.3. НЧ “Пробуждане-1896” с.Джулюница за подновяване на договора за 50 дка земя от ОПФ в землището на с.Джулюница, в поземлен имот с № 109001 в местността “Бобов чокур” /по АОС-ч № 217/05.05.1997г./.

1.4. НЧ “Развитие-1894” с.Драгижево за подновяване на договора за 50 дка земя от ОПФ в землището на с.Джулюница, в поземлен имот с № 109001 в местността “Бобов чокур” /по АОС-ч № 217/05.05.1997г./.

1.5. НЧ “Развитие-1902” с.Мерданя за подновяване на договора за 50 дка земя от ОПФ в землището на с.Джулюница, в поземлен имот с № 109001 в местността “Бобов чокур” /по АОС-ч № 217/05.05.1997г./.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да издаде заповеди и сключи договори за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години с горепосочените читалища по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/