Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 625 / 28.06.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.06.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 625

ОТНОСНО: Предложение от общинските съветници от Коалиция “Обединени за община Лясковец” относно процедурите за разпореждане с общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 5 гласа “за”, 7 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението, общински съвет да преустанови разглеждането на предложения, касаещи разпореждане с общинска собственост чрез продажба с конкурс или чрез замяна.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/