Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 37 / 20.12.2007

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 37

ОТНОСНО: Приемане на допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2007 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.18, във връзка с чл.22 от Закона за общинските бюджети, в резултат на преизпълнение на собствените приходи към 17.12.2007 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2007 година за дофинансиране на делегирани от държавата дейности и местни дейности в частта “издръжка” общо в размер на 56 000 лева, както следва (в лева):

  било става разлика
ВСИЧКО собствени приходи - без §27-07 (такса битови отпадъци) 723 618 779 618 + 56 000
Останали видове приходи (субсидии от РБ; трансфери) 4 959 234 4 959 234 -
II. ПО РАЗХОДИТЕ
в това число:
5 682 852 5 738 852 + 56 000
Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи      
Дейност 322 “Общообразователни училища”      
§ 10-00 “издръжка” 250 075 253 075 + 3 000
Дейност 738 “Читалища”      
§ 45-00 “издръжка” - 10 560 + 10 560
Местни дейности      
Дейност 122 “Общинска администрация”      
§ 10-00 “издръжка” 306 774 315 774 + 9 000
§ 42-14 помощи по решение на Общински съвет 2 000 3 000 + 1 000
Дейност 311 “детски градини”      
§ 10-00 “издръжка” 285 715 289 715 + 4 000
Дейност 832 “Служби и дейности поддръжка пътища”      
§ 01-00 “издръжка” 1 125 250 1 153 690 + 28 440

2. Допълнителният бюджет да бъде разпределен по дейности, параграфи и подпараграфи в лева, по пълна бюджетна класификация.

3. Допълва “План сметката” на дейност “Чистота” за 2007г. за всяка от дейностите, както следва (в лева):

  било става
3.1. По чл.66, ал.1, т.1 от ЗМДТ – съдове за смет 23 200 29 041
3.2. По чл.66, ал.1, т.2 от ЗМДТ – сметоизвозване и сметопочистване 186 070 197 166
3.3. По чл.66, ал.1, т.3 от ЗМДТ – поддържане депа 75 118 61 356
3.4. По чл.66, ал.1, т.4 от ЗМДТ – почистване улични платна и алеи 44 455 46 326
ВСИЧКО: 328 843 333 889
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/