Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 590 / 26.04.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 590

ОТНОСНО: Включване на обект – общинска собственост в списъка за продажба по ЗОС през 2007г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с решение № 539/28.02.2007г. на Общински съвет – Лясковец, във връзка с чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 12 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 8 гласа “за”, 1 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за включване в списъка с обекти – общинска собственост за продажба през 2007г., съгласно ЗОС, незастроен УПИ І – общински, кв.5 по ПУП на гр.Лясковец, с площ 701 кв.м /АОС-ч № 265/10.06.1997г./.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/