Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 11 / 29.11.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 11

ОТНОСНО: Избор на представител на Община Лясковец в “Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа “за”, 2 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, с ЕГН 6809241415 – кмет на Община Лясковец за представител на Община Лясковец в “Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново, в което Общината е акционер.

2. Упълномощава д-р Ивелина Хараламбиева Гецова да представлява Община Лясковец в Общото събрание на акционерите и да участва във вземането на решения с гласове, съобразно дела на Общината в капитала на “Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/