Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 653 / 30.08.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 60 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 653

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2007г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 48 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБ на Република България за 2007г., в изпълнение на чл.70, ал.1 от Постановление № 20 на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2007г. и писмо № ФО-3 на Министерство на финансите от 13.02.2007г., регламентиращо условията и реда за кандидатстване на общините за средства за съфинансиране на проекти и във връзка с подписан договор от Община Лясковец финансиран по програма САПАРД.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разпределя средства в размер на 195 704 (сто деветдесет и пет хиляди седемстотин и четири) лева от извънбюджетната сметка на Общината, които представляват общинския принос за капиталови разходи по проект “Основен ремонт (рехабилитация) на път ІV – 51413 – свързващ гр.Лясковец (Честово) със село Козаревец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/