Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 527 / 25.01.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 527

ОТНОСНО: Доклад за работата на Общински съвет – Лясковец през второто полугодие на 2006 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема доклада за работата на Общински съвет – Лясковец през второто полугодие на 2006г.

2.Докладът да бъде излъчен по общинско кабелно радио.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/