Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 618 / 28.06.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.06.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 618

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, становище с изх.№ 82/11.06.2007г. на кмета на Кметство с.Мерданя.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе конкурс за отдаване пад наем за срок от 5 години, както следва:

1.1. Три броя помещения на І-ви етаж в сградата на Кметство с.Мерданя за осъществяване на индивидуална лекарска практика с общоползваема площ 24.31 кв.м и помощна 8.07 кв.м, при първоначален месечен наем 78.58 лева, който да бъде актуализиран с инфлационен индекс за предходната година.

1.2. Един брой помещение на ІІ-ри етаж в сградата на Кметство с.Мерданя за осъществяване на индивидуална лекарска практика с общоползваема площ 13.68 кв.м и помощна 3.27 кв.м, при първоначален месечен наем 41.87 лева, който да бъде актуализиран с инфлационен индекс за предходната година.

2. Разходите, свързани с ползване на павилионите са за сметка на наемателя.

3. Условия по конкурса: В конкурса участват само лица, сключили договор с РЗОК – В.Търново и записали в практиката си здравно осигурени лица от с.Мерданя. При определяне на наемател, съответно на помещението на първия етаж, да се има предвид записаните брой пациенти, живущи в с.Меданя.

4. Възлага на кмета на Общината да организира провеждането на конкурса по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/