Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 550 / 29.03.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 550

ОТНОСНО: Отчет за дейността на ликвидатора на “Лотос” /в ликвидация/ ЕООД гр.Лясковец и “БКС” /в ликвидация/ ЕООД гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.270, ал.1 от Търговския закон.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за дейността на ликвидатора на “Лотос” /в ликвидация/ ЕООД гр.Лясковец и “БКС” /в ликвидация/ ЕООД гр.Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/