Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 650 / 26.07.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 650

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 614/28.06.2007г. на Общински съвет – Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.10, ал.1, т.8 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Отменя точка 2 на свое Решение № 614/28.06.2007г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/