Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 2 / 04.11.2003

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 2 от заседание
на ОбС, проведено на 04.11.2003 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 2

ОТНОСНО: Създаване на временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Създава временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец в състав, както следва:

Председател: Валентин Кръстев Трайков;
Членове:
1. Иван Пенев Хайдутов;
2.Ивелина Хараламбиева Гецова;
3. Тодор Иванов Ванев;
4. Костантин Маринов Катъров;
5. Христо Петков Милев;

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/