Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 324 / 14.10.2021 Публикувано на 19.10.2021

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 40
от заседание на ОбС, проведено на 14.10.2021 г.
  РЕШЕНИЕ № 324   ОТНОСНО: Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза на Община Лясковец за 2022 - 2024 година.   На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), Решение № 64/22.01.2021 г. на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2022 година, указанията за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2022 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2023 и 2024 г. на Министерство на финансите, дадени с писмо БЮ № 5/04.10.2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, (посл. изм. и допъл. с Решение № 223/25.02.2021 г. на Общински съвет - Лясковец) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.   При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец одобрява Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 - 2024 г., съгласно Приложения №№ 1а, 6г, 7г, 8 и 8а.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложения №№ 1а, 6г, 7г, 8 и 8а.