Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 261 / 24.02.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 261

ОТНОСНО: Изключване три броя къщи /представляващи заварени строежи по смисъла на чл.53 а от Закона за устройство на територията/ от списъка на общинските жилища за отдаване под наем.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 12 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изключва от списъка на общинските жилища за отдаване под наем, приет с Решение № 205/27.05.2004г. на Общински съвет – Лясковец три броя къщи, представляващи заварени строежи по смисъла на чл.53 а от Закона за устройство на територията/, находящи се в УПИ І – за многофункционална зала, търговска площ и увеселителни заведения в кв.67 по ПУП на гр. Лясковец, както следва:
- Къща на ул. “Трети март” № 9 /АОС-ч № 351/26.04.1999г.; АОС-ч № 470/15.12.2003г./;
- Къща на ул. “Трети март” № 27 /АОС-ч № 352/26.04.1999г.; АОС-ч № 470/15.12.2003г./;
- Къща на ул. “Г.С.Раковски” № 1 /АОС-ч № 339/26.04.1999г.; АОС-ч № 470/15.12.2003г./;

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/