Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 255 / 24.02.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 255

ОТНОСНО: Приемане списък на обектите за продажба съгласно Закона за общинската собственост през 2005 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 9 гласа “за”, “против” няма и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Утвърждава обектите за продажба през 2005 година съгласно Закона за общинска собственост, съгласно приложения списък.
2.Списъкът може да актуализиран с решение на Общински съвет – Лясковец.
3.Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по подготовка продажбата на утвърдените обекти.

СПИСЪК

НА ОБЕКТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2005 година
СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ


1.Незастроен УПИ ІІ – за обществено обслужване, с площ 2018 кв.м, база Честово, кв.140 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец /АОС-ч № 486/16.02.2004г./- обявен търг с явно наддаване.
2.Незастроен УПИ ІІІ – за паркинг и гаражи, с площ 1286 кв.м, база Честово, кв.144 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец /АОС-ч № 495/23.02.2004г./ - обявен търг с явно наддаване.
3.Незастроен УПИ ІV – за производствено складови дейности, с площ 1882 кв.м, кв.144 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец /АОС-ч № 497/23.02.2004г./ - обявен търг с явно наддаване.
4.Незастроен УПИ V – за магазин, кв.115 по ПУП /ЗРП/ на гр.Лясковец, с площ 410 кв.м. /АОС-ч № 507/19.08.2004г./ - обявен търг с явно наддаване.
5.Незастроен УПИ ХІ – за производствено-складови дейности, с площ 1455 кв.м, кв.138 по ПУП – промишлена зона гр.Лясковец /АОС-ч № 462/27.10.2003г./.
6.Незастроен УПИ ХІ–383 – за комплексно обществено обслужване, с площ 1623 кв.м, кв.27 по ПУП с.Джулюница /АОС-ч № 407/20.03.2002г./.
7.Незастроен УПИ ХХІV – за жилищно строителство, с площ 395 кв.м, кв.106 по ПУП гр.Лясковец /АОС-ч № 310/12.11.1997г./.
8.Незастроен УПИ ХV – за жилищно строителство, кв.81 по ПУП /ЗРП/ на гр.Лясковец, с площ 560 кв.м /АОС-ч № 329/14.12.1998г./.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/