Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 309 / 28.06.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 26 от заседание
на ОбС, проведено на 28.06.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 309

ОТНОСНО: Предоставяне общински имот на клуб на пенсионера с.Джулюница за безвъзмездно управление.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.8, ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 520/30.01.2003г. на Общински съвет І Лясковец и постъпила молба М-927/31.05.2005г. от клуб на пенсионера “Златна есен” с.Джулюница.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предоставя на пенсионерски клуб “Златна есен” с.Джулюница за безвъзмездно управление обект общинска собственост: бивша баня с.Джулюница с площ 162 кв.м и дворно място с площ 1440 кв.м /АОСч № 316/23.06.1998г./.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да издаде заповед за безвъзмездно управление на обекта по точка 1, считано от 01.06.2005г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/