Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 345 / 29.09.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 31 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 345

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и 3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с постъпила молба М 1240/22.07.2005г. от Димитринка Главнова от гр.Г.Оряховица.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се ликвидира съсобствеността между Община Лясковец и Димитринка Главнова от гр.Г.Оряховица чрез продажба на 63/1150 ид.ч. – собственост на Община Лясковец, от УПИ ІV-252, кв.73 по плана на с.Мерданя, целият с площ 1150 кв.м /АОС ч № 546/02.09.2005г./.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/