Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 272 / 25.03.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 272

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план за приватизация.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда на лицензиране на оценители, във връзка с решение № 256/24.02.2005г.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Открива процедура за приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап на обособени части от имуществото на ”БКС“ ЕООД гр. Лясковец, както следва:
1.1. УПИ VІІ – за хранително-вкусова дейности, кв.158 по ПУП - промишлена зона гр.Лясковец, с площ 2000 кв.м, заедно с построената в него сграда – столова /АОС-ч № 429/18.11.2002г./;
1.2. УПИ ІV – за производствено-складови дейности, кв.158 по ПУП - промишлена зона гр.Лясковец, с площ 1470 кв.м /АОС-ч № 426/18.11.2002г./;
1.3. УПИ V – за производствено-складови дейности, кв.158 по ПУП - промишлена зона гр.Лясковец, с площ 1030 кв.м, заедно с построената в него сграда – склад строителни материали с навес /АОС- ч № 427/18.11.2002г./;

2. Открива процедура за приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, както следва:
2.1. Масивна сграда със застроена площ 104.58 кв.м и обособен в нея магазин за хранителни стоки и кафе-аператив, находяща се в южната част на плодово тържище заедно с навес с площ 12 кв.м /отстъпено право на строеж/, попадаща в УПИ ІІІ – за КОО, кв.19 по плана на с.Добри дял /АОС-ч № 517/07.12.2004г./;
2.2. Масивна сграда със застроена площ 177.16 кв.м, находяща се в източната част на плодово тържище заедно с навес с площ 17 кв.м /отстъпено право на строеж/, попадаща в УПИ ІІІ – за КОО, кв.19 по плана на с.Добри дял /АОС-ч № 517/07.12.2004г./;
2.3. Масивна централна сграда на плодово тържище със застроена площ 78.53 кв.м и навес към нея с площ 5.60 кв.м /отстъпено право на строеж/, попадаща в УПИ ІІІ – за КОО, кв.19 по плана на с.Добри дял /АОС-ч № 517/07.12.2004г./.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да възложи за обектите по точки 1 и 2, дейностите по изготвяне анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършване на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство.

4. Кметът на Община Лясковец да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние на обектите по точка 2.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/