Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 270 / 25.03.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 270

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2004г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема отчета за дейността през 2004г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец.
2.Да се покани началника на РПУ – Г.Оряховица в ПК по “Ред, сигурност, законност и безопасност на движението” на разговор относно проблемите и разпространението на наркотиците на територията на Община Лясковец.
3.Отчетът за дейността на МКБППМН през 2004г. да бъде прочетен по местното кабелно радио.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/