Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 294 / 26.05.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 294

ОТНОСНО: Продължаване срок на договор за наем, съгласно § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост, във връзка с молба вх. № М-820/10.05.2005г. от д-р Цветана Димитрова Спасова.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Продължава договор за наем между Община Лясковец и д-р Цветана Димитрова Спасова – ветеринарен лекар /лиценз № 04060/17.05.2001г./ за обект – общинска собственост – Ветеринарна лечебница, находяща се на ул.“Максим Райкович” № 25 в гр.Лясковец до 15.06.2007г.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да сключи допълнително споразумение към договора за наем.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/