Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 275 / 25.03.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 275

ОТНОСНО: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.56 и 57 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с решение № 255/24.02.2005 г.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на незастроен УПИ V-за магазин, кв. 115 по ПУП на гр. Лясковец с площ 410 кв. м /АОС-ч № 507/19.08.2004 г./, начална тръжна цена – 4415.00 лв.; депозит за участие – 441.50 лв.;

2. Търгът да се проведе в салона на Община Лясковец на 20.05.2005г. от 09.00 ч.

3. Заплащането на договорената цена се извършва от купувача, в 7-дневен срок от издаване заповед по чл.66, ал.1 от НРУПРОИ. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплати в левове по банкова сметка на Община Лясковец № 3005845006, БИН 7311550002, б. код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец. Режийни разноски в размер 2% върху договорената сума да се заплащат по банкова сметка № 3005845006, БИН 7311700000, б. код 30004077 при банка ДСК гр. Лясковец. Местен данък в размер на 2% върху договорената сума да се заплаща по банкова сметка № № 3000917000, БИН 7311250005, б. код 30004019 при банка ДСК гр. Велико Търново. Разходите, направени от Общината за изготвяне пазарна оценка в размер на 80 лв. се заплащат в касата на Общината; такса административна услуга – 8.00 лв. се заплаща в Информационния център в Общината. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба като част от нея.

5. Тръжната документация се получава в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 50.00 лв.

6. Определя срок за закупуване на тръжна документация - до 17.05.2005 г., 17.00 ч. вкл.

7. Определя срок за внасяне депозит за участие - до 18.05.2005 г. вкл.

8. Депозитът се внася по банкова сметка на Община Лясковец № 5000917832, б.код 30004017 при банка ДСК гр. Лясковец.

9. В търга могат да участват индивидуално всички физически и юридически лица, подали в срок до 19.05.2005г., 17.00 ч. вкл. в Информационния център запечатан непрозрачен плик, съдържащ оферта и изискуемите документи, посочени в тръжните книжа. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

10. При неявяване на кандидати повторен търг с тайно наддаване да се проведе на 02.06.2005 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

11. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в търга по точка 10 - до 30.05.2005 г., 17.00 ч. вкл.

12. Определя срок за внасяне депозит за участие в търга по точка 10 - до 31.05.2005 г. вкл.

13. Определя срок за подаване в Информационния център в Общината на запечатан, непрозрачен плик с приложени оферта и изискуемите в тръжната документация документи – до 01.06.2005г., 17.00 ч. вкл.

14. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търга и сключването на договор за покупко-продажба със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/