Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 258 / 24.02.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 258

ОТНОСНО: Вземане на решение относно “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.266, ал.2 от Търговския закон, във връзка с чл.8, ал.1, т.1 и чл.30, ал.1 от Наредба за реда и условията за упражняване на правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 10 гласа “за”, 1 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Удължава срока на ликвидация на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец /в ликвидация/ с пет месеца.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/