Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 334 / 30.08.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 30 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 334

ОТНОСНО: Процедурно предложение за прекратяване на разискванията по точка 3 от дневния ред на заседанието от 30.08.2005г. (Утвърждаване структурата на образователната мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2005/2006 година.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.36, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 12 гласа “за”, 2 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Прекратява разискванията по точка 3 от дневния ред на заседанието от 30.08.2005г. (Утвърждаване структурата на образователната мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2005/2006 година.)
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/