Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 259 / 24.02.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 259

ОТНОСНО: Информация за извършени финансови ревизии на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец за периода 1999г. – 31.12.2004г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, във връзка с чл.10, ал.1, т.5 от Наредба за реда и условията за упражняване на правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 11 гласа “за”, 1 “против” и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Освобождава от отговорност инж. Стоян Нешев и инж. Иван Джежев като управители на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец през съответните периоди на управление.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/