Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 297 / 26.05.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 297

ОТНОСНО: Разпореждане с общинско имущество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.33 от Закона за общинската собственост, във връзка с молба вх. № ОС 1448/28.04.2005г. от председателя на ПК “Стефан Панев” с Джулюница.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, “против” няма и 5 “въздържали се”,   Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Отменя Решение № 92/27.04.2000г. на Общински съвет – Лясковец в частта, в която дава съгласие за изкупуване на 25.80% идеални части от сградата на бивш Хранително – вкусов комбинат с.Джулюница, изградена в УПИ ІІ – за КОО, кв.29 по плана на с.Джулюница, собственост на Община Лясковец.

2.Отказва да изкупи 74.20% идеални части от сградата на бивш Хранително – вкусов комбинат с.Джулюница, изградена в УПИ ІІ – за КОО, кв.29 по плана на с.Джулюница, собственост на ПК “Стефан Панев” с Джулюница, при цена от 16 588.52 лева, съгласно оценка на независим лицензиран оценител.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/