Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 363 / 24.11.2005

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 34 от заседание
на ОбС, проведено на 24.11.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 363

ОТНОСНО: Вътрешни компенсирани промени между обекти.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 година и в изпълнение на инвестиционната програма на Община Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи на отделните обекти с инвестиционно предназначение и включване на нови обекти, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи за 2005г., както следва:

  било става разлика
Функция 01 - Общи държавни служби      
Община Лясковец – Основен ремонт административна сграда 1 500 3 103 + 1 603
Община Лясковец – доставка компютърна конфигурация 10 000 10 978 + 978
Община Лясковец – два броя климатици 3 000 2 988 - 12
Община Лясковец – офис обзавеждане стаи в сградата на общинска администрация - 5 931 + 5 931
Функция 06 - ЖС, БКС, ООС      
Община Лясковец – Проектиране и основен ремонт ел.кабелна мрежа 18 500 - - 18 500
Основен ремонт “Младежки дом” 6 000 16 000 + 10 000
Всички останали обекти 71 200 71 200 -
Общо 110 200 110 200 -
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/