Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 271 / 25.03.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 271

ОТНОСНО: Изменения и допълнения към Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.47, ал.1 от Закона за общинската собственост.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя чл.33, ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища:
“В списъка по чл.2, ал. 2 се определят общинските жилища, които могат да се продават на:
1. Наемателите, настанени в тях по административен ред;
2. Жилищно-спестовни вложители, правоимащи по реда на ЗУЖВГМЖСВ.
3. Лица, чиито жилища се предвижда да бъдат отчуждени по реда на ЗОС.
4. Други лица, след провеждане на търг или конкурс по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.”,
както следва и разпоредбата придобива следния вид:

точка 2 става точка 1;
точка 3 става точка 2;
точка 1 става точка 3;

2. Изменя чл.35, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища:
“Наемател на общинско жилище, който е правоимащ по смисъла на ЗУЖВГМЖСВ, може да закупи жилище по чл.33, ал.1, т.2, ако е включен в окончателния списък по чл.7 от ППЗУЖВГМЖСВ…”,
както следва: чл.33, ал.1, т.2 става чл.33, ал.1, т.1

3. Изменя чл.37 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища:
“Продажбата на жилища по чл.33, ал.1, т.2 се извършва от кмета на общината по реда и при условията на чл.36.”,
както следва: чл.33, ал.1, т.2 става чл.33, ал.1, т.1

4. Изменя и допълва чл.36, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища:
“Продажбата се извършва със заповед на кмета на общината, в която се посочват: вида и административния адрес на жилището, купувача, цената и другите дължими плащания, както и начина и срока на плащане.”,
както следва и разпоредбата добива следния вид:

“Продажбата се извършва със заповед на кмета на общината, след решение на Общинския съвет, в което се посочват: вида и административния адрес на жилището, купувача, цената и другите дължими плащания, както и начина и срока на плащане.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/