Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 253 / 24.02.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 24.02.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 253

ОТНОСНО: Решение относно “ПИЕНО” ЕООД гр.В.Търново.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – със 7 гласа “за ”, “против” няма и 8 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Не приема предложението смесена комисия от представители на Община Велико Търново и Община Лясковец да изясни източника на придобиване на отделните ДМА, собственост на двете общини и тези протоколи да се разгледат от ПК по “Икономическо развитие” и от Общински съвет.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/