Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 327 / 28.07.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 29 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 327

ОТНОСНО: Промяна предназначението и преустройство на съществуващата сграда – кино “Христо Ботев” град Лясковец в художествена галерия.

На основание чл.17, ал.1, т.1 и т.5 и чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Променя предназначението на сградата – кино “Христо Ботев”, намираща се в южната част на урегулиран поземлен имот ІІ-ри в квартал 69 по плана на град Лясковец в художествена галерия.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия за изготвяне на инвестиционните проекти за преустройство на сградата.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/