Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 291 / 26.05.2005

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 25 от заседание
на ОбС, проведено на 26.05.2005 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 291

ОТНОСНО: Именуване на улица в град Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се именува улица с осови точки 10 а - 11 - 12 - 13 - 676 - 14 - 15 и 16 в гр.Лясковец с името Стефан Поптонев.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/