Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2023 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 31 / 30.12.2023

Относно: Приемане на План – сметка за приходите от ТБО и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Лясковец през 2024 г. и утвърждаване размера на таксата за битови отпадъци в Община Лясковец за 2024 г.

Решение № 30 / 30.12.2023

Относно: Одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия.

Решение № 29 / 21.12.2023

Относно: Отмяна на Решение №12 и Решение №13 по Протокол №4 от 30.11.2023г. на Общински съвет Лясковец.

Решение № 28 / 21.12.2023

Относно: Отмяна на Решение №12 и Решение №13 по Протокол №4 от 30.11.2023г. на Общински съвет Лясковец.

Решение № 27 / 21.12.2023

Относно: Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в дейностите по бюджета на Община Лясковец за 2023 г.

Решение № 26 / 21.12.2023

Относно: Приемане на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец (2023-2024 г.) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец за 2023 г.

Решение № 25 / 21.12.2023

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец декември 2024 г. и План – сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 24 / 21.12.2023

Относно: Календарна план – сметка за спортните и младежки дейности в Община Лясковец за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.

Решение № 23 / 21.12.2023

Относно: План за дейността на Общински съвет – Лясковец през първото полугодие на 2024 г.

Решение № 22 / 21.12.2023

Относно: Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване и на сервитутни права и учредяване безвъзмездно право на прокарване през имоти, общинска собственост за обект: „Изграждане на подземна телекомуникационна канална мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на с. Драгижево, общ. Лясковец“, находящ се в улица и поземлени имоти (ПИ) № 23217.15.23 и № 23217.81.441 по КККР на с. Драгижево. Лясковец, общ. Лясковец“

Решение № 21 / 21.12.2023

Относно: Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от ВиК оператора „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново в публични активи - общинска собственост на територията на Община Лясковец през 2023 г.

Решение № 20 / 21.12.2023

Относно: Приемане на изменение на Решение № 638/13.09.2023 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г.

Решение № 19 / 30.11.2023

Относно: Определяне представител на Община Лясковец пред „Асоциация общински гори“.

Решение № 18 / 30.11.2023

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД.

Решение № 17 / 30.11.2023

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново.

Решение № 16 / 30.11.2023

Относно: Определяне на представители на Общински съвет – Лясковец в Областния съвет за развитие на област Велико Търново.

Решение № 15 / 30.11.2023

Относно: Определяне на представител на Общински съвет Лясковец в Областния съвет за намаляване на риска при бедствия в област Велико Търново.

Решение № 14 / 30.11.2023

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2023-2024 година в Община Лясковец.

Решение № 13 / 30.11.2023

Относно: Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на мрежова фотоволтаична система находяща се в ПИ 37664.210.24“, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37664.210.47 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Козаревец, общ. Лясковец.

Решение № 12 / 30.11.2023

Относно: Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Захранваща линия НН за фотоволтаична централа с инсталирана мощност 29,815 kWp в УПИ I за КОО, кв. 158 гр. Лясковец“, находящ се от ТП „БКС Винпром“ по улица с о.т. 664-650а-647б-647а до урегулиран поземлен имот (УПИ) УПИ I за КОО в кв. 158 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец.

Решение № 11 / 30.11.2023

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „БКТП 20/0.4 kV TM 1000 kVA и Кабелна линия 20 Kv” за „ФЕЦ с мощност 800 kW”, находящ се в ПИ 21453.235.12 по Кадастралните карти и кадастралните регистри (КККР) на с. Добри дял, общ. Лясковец“.

Решение № 10 / 30.11.2023

Относно: Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване и на сервитутни права и учредяване безвъзмездно право на прокарване през имоти, общинска собственост за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия НН от БКТП „Тотал Вини“ на кабелни касети и електромерни табла за присъединяването на: 1. Масивна сграда, находяща се на ул. „Максим Райкович“№34, УПИ II, кв. 1258 и 2.Производствено-складово помещение, находящо се на ул. „Максим Райкович“ №34, УПИ XI, кв.125 гр. Лясковец, общ. Лясковец – Етапно изпълнение“, от поземлен имот (ПИ) 44793.113.41 до урегулиран поземлен имот (УПИ) II – за ремонтна работилница, кв.135 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец и като втори етап от трасето на ел. кабел до УПИ IX – за ПСД, кв.135 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец.

Решение № 9 / 30.11.2023

Относно: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Лясковец за 2024 г.

Решение № 8 / 30.11.2023

Относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

Решение № 7 / 30.11.2023

Относно: Членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/.

Решение № 6 / 30.11.2023

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2023 г.

Решение № 5 / 30.11.2023

Относно: Приемане на изменение на Решение № 638/13.09.2023 г. на Общински съвет Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г.

Решение № 4 / 30.11.2023

Относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Община Лясковец, на кметовете на кметства и на Председателя на Общински съвет Лясковец, считано от 13.11.2023 г.

Решение № 3 / 21.11.2023

Относно: Определяне броя, наименованието и състава на Временните комисии на Общинския съвет.

Решение № 2 / 21.11.2023

Относно: Определяне броя, наименованието и състава на Постоянните комисии на Общинския съвет.

Решение № 1 / 13.11.2023

Относно: Избор на Председател на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 651 / 05.10.2023

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2023 година.

Решение № 650 / 05.10.2023

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2023 г.

Решение № 649 / 05.10.2023

Относно: Приемане на изменение на Решение № 638/13.09.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г.

Решение № 648 / 05.10.2023

Относно: Върнато Решение № 637/13.09.2023 г. на Общински съвет - Лясковец от Областен управител на Област Велико Търново.

Решение № 647 / 28.09.2023

Относно: Избор на Временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство Добри дял, общ. Лясковец.

Решение № 646 / 28.09.2023

Относно: Избор на Временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство Драгижево, общ. Лясковец.

Решение № 645 / 28.09.2023

Относно: Избор на Временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство Джулюница, общ. Лясковец.

Решение № 644 / 28.09.2023

Относно: Избор на Временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство Козаревец, общ. Лясковец.

Решение № 643 / 28.09.2023

Относно: Избор на Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Лясковец.

Решение № 642 / 28.09.2023

Относно: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и „ГЛОРИЯ МЕБЕЛ“ ООД с ЕИК 104684881, за реализацията на обект: „Изграждане на пътна връзка между Републикански път II-53 „Поликраище - Горна Оряховица - Лясковец - Елена“ с о. т. 7-8-9-10, от км. 13+074 до км 13+150 и улица с о. т. 2009-2010-2011 по ПУП на гр. Лясковец“, находящ се на територията на гр. Лясковец, общ. Лясковец.

Решение № 641 / 28.09.2023

Относно: Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2023 г.

Решение № 640 / 28.09.2023

Относно: Приемане на изменение на Решение № 638/13.09.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г.

Решение № 639 / 13.09.2023

Относно: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Лясковец за периода 2024 - 2026 г.

Решение № 638 / 13.09.2023

Относно: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г.

Решение № 637 / 13.09.2023

Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на Община Лясковец.

Решение № 636 / 13.09.2023

Относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Велико Търново.

Решение № 635 / 13.09.2023

Относно: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 634 / 13.09.2023

Относно: Утвърждаване броя на паралелките с ученици под определения минимум на територията на община Лясковец за учебната 2023/2024 година и определяне размера на допълнителните средства за маломерните паралелки.

Решение № 633 / 31.08.2023

Относно: Прекратяване процедурата за избор на обществен посредник на територията на Община Лясковец.

Решение № 632 / 31.08.2023

Относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Лясковец.

Решение № 631 / 31.08.2023

Относно: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с № 223.1, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец.

Решение № 630 / 31.08.2023

Относно: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с идентификатор 20835.66.25, находящ се в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец.

Решение № 629 / 31.08.2023

Относно: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с № 222.19, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец.

Решение № 628 / 31.08.2023

Относно: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с № 221.18, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец.

Решение № 627 / 31.08.2023

Относно: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с № 220.1, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец.

Решение № 626 / 31.08.2023

Относно: Отдаване под наем на имот (земеделска земя) – частна общинска собственост с № 221.17, находящ се в землището на с. Козаревец, общ. Лясковец.

Решение № 625 / 31.08.2023

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2023/2024 година без търг или конкурс.

Решение № 624 / 31.08.2023

Относно: Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 358, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII358 в кв. 75 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Решение № 623 / 31.08.2023

Относно: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата му.

Решение № 622 / 31.08.2023

Относно: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и прекратяване на съсобствеността между Община Лясковец и физическо лице върху недвижим имот.

Решение № 621 / 31.08.2023

Относно: Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2023 година.

Решение № 620 / 31.08.2023

Относно: Определяне на имотите - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения.

Решение № 619 / 31.08.2023

Относно: Съгласие за предоставяне средства по възмездна финансова помощ от страна на Община Лясковец за управление на Многофондова стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 618 / 31.08.2023

Относно: Изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Решение № 617 / 31.08.2023

Относно: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Лясковец за 2022 г. и Отчета за състоянието на общинския дълг на Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 616 / 31.08.2023

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.

Решение № 615 / 27.07.2023

Относно: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и прекратяване на съсобствеността между Община Лясковец и физическо лице върху недвижим имот.

Решение № 614 / 27.07.2023

Относно: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата му.

Решение № 613 / 27.07.2023

Относно: Учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия HH за електрозахранване на УПИ XVII2512,2513,2514, за фотоволтаици“, находящ се по ул. „Никола Козлев“ от урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII за трафопост и озеленяване в кв.114 до УПИ XVII 2512,2513,2514, за фотоволтаици в кв. 124 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец.

Решение № 612 / 27.07.2023

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за изграждане на обект: „Външно ел. захранване с кабел НН от БКТП „Тотал Вини“ на масивна сграда“.

Решение № 611 / 27.07.2023

Относно: Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на мрежова фотоволтаична система находяща се в ПИ 37664.210.24“, находящ се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37664.210.47 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Козаревец, общ. Лясковец.

Решение № 610 / 27.07.2023

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за имот, попадащ извън границите на урбанизираната територия, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.258.18 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Брода”.

Решение № 609 / 27.07.2023

Относно: Одобряване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец и създаване на пътна връзка между второкласен път II-53 част от републиканската пътна мрежа с о. т. 7-8-9-10 и обслужваща кв. 3 по ПУП на гр. Лясковец улица с о. т. 2009-2010-2011.

Решение № 608 / 27.07.2023

Относно: Учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на обект „ФЕЦ“ с мощност 30 kW“, за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XV1363, кв. 84 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Джулюница, общ. Лясковец.

Решение № 607 / 27.07.2023

Относно: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и С. А. Д. с ЕГН ..., за реализацията на обект: „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ XXX2603, кв. 120 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец“, находящ се в общински местен път в частта от о.т. 618 до урегулиран поземлен имот (УПИ) XXX2603, кв. 120 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ Лясковец.

Решение № 606 / 27.07.2023

Относно: Одобряване на изразходените средства за командироване на Кмета на Община Лясковец за второто тримесечие на 2023 г.

Решение № 605 / 27.07.2023

Относно: Допълнение към Културен календар на Община Лясковец за финансиране издаването на историческите романи „Лъжливото зазоряване“ и „Самси Бойчо, вехта войвода“, написани от Стоян Цонев Иванов - почетен гражданин на Община Лясковец от 2022 г. за особени заслуги към общината в областта на културата.

Решение № 604 / 27.07.2023

Относно: Оставане на училища от община Лясковец в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2023/2024 г.

Решение № 603 / 27.07.2023

Относно: Изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Решение № 602 / 27.07.2023

Относно: Информация за текущото изпълнение към 30.06.2023 г. на приетите разчети до приемане на бюджета на Община Лясковец за 2023 г.

Решение № 601 / 27.07.2023

Относно: Отменено Решение 390/14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2022 г., в частта му по т.3, с която на основание чл.21, ал.2, т.5, във връзка чл.38, ал.7 от ЗМСМА, са определени размерите на трудовите възнаграждения на кмета на Община Лясковец и кметовете на населените места в Общината, считано от 01.04.2022 г., съгласно Раздел III от Приложение №7 към същото Решение.

Решение № 600 / 27.07.2023

Относно: Годишен финансов отчет на „Медицински център I – Лясковец“ ЕООД за 2022 г.

Решение № 599 / 27.07.2023

Относно: План за дейността на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2023 г.

Решение № 598 / 27.07.2023

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.

Решение № 597 / 22.06.2023

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.

Решение № 596 / 22.06.2023

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.

Решение № 595 / 22.06.2023

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.

Решение № 594 / 22.06.2023

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на социалните дейности.

Решение № 593 / 22.06.2023

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на здравеопазването.

Решение № 592 / 22.06.2023

Относно: Удостояване с Годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на бизнеса и икономиката.

Решение № 591 / 22.06.2023

Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец“ за особени заслуги към Община Лясковец в областта на културата на Невяна Панайотова Кирева.

Решение № 590 / 22.06.2023

Относно: Удостояване на Димитър Иванов Щараков със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец“ за особени заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.

Решение № 589 / 22.06.2023

Относно: Допускане на отклонения от правилата и нормативите, определени в Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) II-187 в кв. 29 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец.

Решение № 588 / 22.06.2023

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години, на три помещения в сграда за обществено обслужване с местонахождение: гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа“ № 1, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VII, в кв. 29 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, в полза на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 587 / 22.06.2023

Относно: Приемане Стратегия за управление на общинската собственост на основание чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост.

Решение № 586 / 22.06.2023

Относно: Допълване състава на Съвета по въпросите на социалните услуги при Община Лясковец, създаден с Решение № 430/28.07.2022 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 585 / 22.06.2023

Относно: Допълнение към Културен календар на Община Лясковец за месец септември 2023 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявата, допълнена в културния календар.

Решение № 584 / 22.06.2023

Относно: Допълване на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски в дейностите по бюджета на Община Лясковец за 2023 г.

Решение № 583 / 22.06.2023

Относно: Изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Решение № 582 / 22.06.2023

Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново.

Решение № 581 / 22.06.2023

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на редовно общо събрание.

Решение № 580 / 25.05.2023

Относно: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата му.

Решение № 579 / 25.05.2023

Относно: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и прекратяване на съсобствеността между Община Лясковец и физическо лице върху недвижим имот.

Решение № 578 / 25.05.2023

Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост във фоайето на I-ви надземен етаж в сградата на общинска администрация на Община Лясковец за инсталиране на многофункционален кафе-автомат.

Решение № 577 / 25.05.2023

Относно: Допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти в населените места на територията на Община Лясковец, с два обекта в с. Добри дял.

Решение № 576 / 25.05.2023

Относно: Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване на обект „ФЕЦ“ с мощност 30 kW“, за присъединяване на електрическа централа към електроразпределителната мрежа, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XV-1363, кв. 84 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Джулюница, общ. Лясковец.

Решение № 575 / 25.05.2023

Относно: Даване на съгласие за учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Външно ел. захранване, кабелна линия HH за електрозахранване на УПИ XVII-2512,2513,2514“, находящ се по ул. „Никола Козлев“ от урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII до УПИ XVII-2512,2513,2514 в кв. 122 и 124 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец.

Решение № 574 / 25.05.2023

Относно: Изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Решение № 573 / 25.05.2023

Относно: Стартиране на процедура за избор на обществен посредник на територията на Община Лясковец.

Решение № 572 / 27.04.2023

Относно: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, и даване на съгласие за изграждане на пътна връзка, предвидена в проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в обхвата на УПИ IV в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец.

Решение № 571 / 27.04.2023

Относно: Безвъзмездното предоставяне на помещение – частна общинска собственост за нуждите на общинското ръководство на Политическа партия „Възраждане“.

Решение № 570 / 27.04.2023

Относно: Отдаване под наем на сграда с идентификатор 44793.315.1.2 – публична общинска собственост, представляваща: за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда (работилница за паметници), находяща се в поземлен имот с идентификатор № 44793.315.1 – „Гробищен парк“ – гр. Лясковец, гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново.

Решение № 569 / 27.04.2023

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2023/2024 година без търг или конкурс.

Решение № 568 / 27.04.2023

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2023 година в Община Лясковец.

Решение № 567 / 27.04.2023

Относно: Отчет за читалищната дейност в Община Лясковец през 2022 година.

Решение № 566 / 27.04.2023

Относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 565 / 27.04.2023

Относно: Увеличаване на числеността на доброволно формирование към Община Лясковец за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, определена с Решение № 194/11.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 564 / 27.04.2023

Относно: Приемане на изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Решение № 563 / 27.04.2023

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Лясковец за 2023 година.

Решение № 562 / 30.03.2023

Относно: Предприемане на действия от Кмета на Община Лясковец, произтичащи от националното законодателство и по въпроси от местно значение.

Решение № 561 / 30.03.2023

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество.

Решение № 560 / 30.03.2023

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегия за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, сключен между Министерство на земеделието и храните – Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”.

Решение № 559 / 30.03.2023

Относно: Отчет за изпълнението на „Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново“ 2021-2028 г. с модул за Община Лясковец за 2022 г.

Решение № 558 / 30.03.2023

Относно: Включване на имоти – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година.

Решение № 557 / 30.03.2023

Относно: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата му.

Решение № 556 / 30.03.2023

Относно: Включване на имот – частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година и прекратяване на съсобственост върху имот между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 555 / 30.03.2023

Относно: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2022 г.

Решение № 554 / 30.03.2023

Относно: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Външно ел. захранване с кабел НН от БКТП „Тотал Вини“ на масивна сграда“.

Решение № 553 / 30.03.2023

Относно: Одобряване на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Решение № 552 / 30.03.2023

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Лясковец.

Решение № 551 / 30.03.2023

Относно: Предоставяне на допълнителни помещения на „Домашен социален патронаж“ при Община Лясковец за изпълнение на дейности по проект: „Грижа в дома в община Лясковец“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер № BG05SFPR002-2.001-0150-C01 от 10.02.2023 г., финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от ЕСФ плюс.

Решение № 550 / 30.03.2023

Относно: Одобряване на споразумение за партньорство по Договор № Д03-19/28.02.2023 г. за изпълнение на проект № BGLD-1.007-0037 „Музей на гурбетчийското градинарство – жива приказка за градинарския регион Лясковец“, по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Решение № 549 / 30.03.2023

Относно: Одобряване на Допълнително споразумение № 3 към Споразумение за партньорство № 1/21.06.2021 г., одобрено с Решение № 277/14.06.2021 г. на Общински съвет - Лясковец, по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, реализиран от Сдружение „Платформа АГОРА - Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № BEE.1042.20210108 от 24.03.2021 г.

Решение № 548 / 30.03.2023

Относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец.

Решение № 547 / 30.03.2023

Относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

Решение № 546 / 30.03.2023

Относно: Приемане на изменение на Решение № 533/23.02.2023 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Решение № 545 / 30.03.2023

Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Лясковец.

Решение № 544 / 24.03.2023

Относно: Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на Община Лясковец за периода 2024 - 2026 г.

Решение № 543 / 06.03.2023

Относно: Върнато за ново обсъждане със Заповед ОА04-1731/23.02.2023 г. на Областен управител на област Велико Търново, Решение № 529/15.02.2023 г. по протокол № 67 от заседание на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 542 / 23.02.2023

Относно: Разглеждане и приемане на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „Медицински център I - Лясковец“ ЕООД гр. Лясковец.

Решение № 541 / 23.02.2023

Относно: Учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Кабелна линия 20 kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец“, „Армако“ АД – „Аркус“ АД“, за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.257.252 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец.

Решение № 540 / 23.02.2023

Относно: Безвъзмездното предоставяне на помещения – частна общинска собственост за нуждите на общинското ръководство на Политическа партия „Възраждане“.

Решение № 539 / 23.02.2023

Относно: Утвърждаване на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Лясковец за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 г.

Решение № 538 / 23.02.2023

Относно: Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2022 година.

Решение № 537 / 23.02.2023

Относно: Годишен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Лясковец през 2022 година.

Решение № 536 / 23.02.2023

Относно: Финансово подпомагане на ФК „Левски – Лясковец“.

Решение № 535 / 23.02.2023

Относно: Приемане на Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0150-C01 „Грижа в дома в община Лясковец“.

Решение № 534 / 23.02.2023

Относно: Погасяване на задължения на Община Лясковец към „Декра Строй“ ЕООД чрез даване на недвижим имот – частна общинска собственост.

Решение № 533 / 23.02.2023

Относно: Приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Решение № 532 / 23.02.2023

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година.

Решение № 531 / 23.02.2023

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г.

Решение № 530 / 15.02.2023

Относно: Заявление за ползване под наем на помещения в сградата на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД в гр. Лясковец.

Решение № 529 / 15.02.2023

Относно: Предоставяне безвъзмездно за срок от 5 (пет) години спортна база на стадион „Владислав“ – с. Джулюница на Футболен клуб „Владислав 2022 - Джулюница“, за провеждане на спортна дейност на клуба.

Решение № 528 / 15.02.2023

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2023 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект: „ОУ „П. Р. Славейков“, с. Джулюница, общ. Лясковец“.

Решение № 527 / 26.01.2023

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на извънредно общо събрание.

Решение № 526 / 26.01.2023

Относно: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и Столична община за споделяне на услугата „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинска администрация“.

Решение № 525 / 26.01.2023

Относно: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и М. В. Д. с ЕГН ... и Д. В. Д. с ЕГН ..., за реализацията на обект: „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ 44793.140.2 по КККР на гр. Лясковец“, находящ се в поземлен имот (ПИ) 44793.140.187 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, представляващ общински местен път.

Решение № 524 / 26.01.2023

Относно: Одобряване на Допълнително споразумение № 2 към Споразумение за партньорство № 1/21.06.2021 г., одобрено с Решение № 277/14.06.2021 г. на Общински съвет - Лясковец, по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, реализиран от Сдружение „Платформа АГОРА - Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № BEE.1042.20210108 от 24.03.2021 г. и осигуряване на средства от общинския бюджет за 2023 г. за „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец” за финансиране на инициативи, насърчаващи развитието на гражданското общество, подобряване на средата и качеството на живот на територията на Община Лясковец в полза на местната общност.

Решение № 523 / 26.01.2023

Относно: Изменение на Решение № 513/28.02.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за утвърждаване състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане на територията на Община Лясковец.

Решение № 522 / 26.01.2023

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2022 година.

Решение № 521 / 26.01.2023

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец, мандат 2019 - 2023 г.

Решение № 520 / 26.01.2023

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г.

Решение № 519 / 26.01.2023

Относно: План за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2023 г.

Решение № 518 / 05.01.2023

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на извънредно неприсъствено Общо събрание за одобряване на бизнес програма на дружеството за периода 2022 – 2026 г.