Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 643 / 28.09.2023 Публикувано на 05.10.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 78
от заседание на ОбС, проведено на 28.09.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 643   ОТНОСНО: Избор на Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Лясковец.   На основание чл.42, ал.8 и ал.11 във връзка с чл.27, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на т.49 от Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК) относно регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и в изпълнение на правомощията по чл.59, ал.3, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец мандат 2019 – 2023 година.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   І. Общински съвет - Лясковец избира инж. Росица Лазарова Господинова за „Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Лясковец“, за времето от 28.10.2023 г. (края на мандат 2019 - 2023 г.) до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община Лясковец. ІІ. Лицето, временно изпълняващо длъжността Кмет на Община Лясковец, съгласно чл. 38, ал. 7 от ЗМСМА има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение, за времето от 28.10.2023 г. (края на мандат 2019 - 2023 г.) до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община Лясковец. ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 38, ал. 7 и чл. 42, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл. 3, ал. 2 и Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Общински съвет - Лясковец определя размера на трудовото възнаграждение на инж. Росица Лазарова Господинова - Временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Лясковец: Основна месечна работна заплата в размер на 3 266,00 лв. (три хиляди двеста шестдесет и шест лева). Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 45, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) чрез Общински съвет - Лясковец пред Административен съд – гр. Велико Търново, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/