Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 521 / 26.01.2023 Публикувано на 01.02.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 66
от заседание на ОбС, проведено на 26.01.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 521   ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец, мандат 2019 - 2023 г.   На основание чл.21, ал.3, чл.33, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   § 1. В глава осма „ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ“ от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец, мандат 2019 - 2023 година, се променя и допълва ал.2 на чл.36 и придобива следното съдържание: (2) Заседанията на общинския съвет са открити. Те се предават по местното кабелно радио и на живо на интернет страницата на Община Лясковец. Приетите решения в едноседмичен срок от приемането им, се отразяват на интернет страницата на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/