Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 604 / 27.07.2023 Публикувано на 03.08.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 75
от заседание на ОбС, проведено на 27.07.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 604   ОТНОСНО: Оставане на училища от община Лясковец в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2023/2024 г.   На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.3, ал.1 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка за средищните детски градини и училища, както и в изпълнение на правомощията по чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец реши да останат включени в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2023/2024 година, следните училища: - Средно училище „Максим Райкович”, с адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Манастирска” № 1 и - Обединено училище „Петко Рачев Славейков” – с. Джулюница, с адрес: с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов” № 1. 2. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да внесе в Министерството на образованието и науката, в изискуемия по чл. 3, ал. 2 от ПМС № 128/29.06.2017 г. срок, мотивирано писмено предложение за включване на посочените в т. 1 училища в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2023/2024 година.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/