Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 540 / 23.02.2023 Публикувано на 06.03.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 68
от заседание на ОбС, проведено на 23.02.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 540   ОТНОСНО: Безвъзмездното предоставяне на помещения – частна общинска собственост за нуждите на общинското ръководство на Политическа партия „Възраждане“.   На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.31 от Закона за политическите партии, чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.26, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   I. Общински съвет - Лясковец предоставя безвъзмездното за срок от 4 години помещения с основна площ 49,83 кв.м. и помощна площ 46 кв.м., находящи се в сграда за обществено обслужване, с административен адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, изградена в урегулиран поземлен имот (УПИ) VII в кв. 29 по Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, съгласно Акт № 1113/08.02.2016 г. за частна общинска собственост, за нуждите на общинското ръководство на Политическа партия „Възраждане“. II. Възлага на Кмета на Община Лясковец след влизане в сила на решението да издаде заповед и да сключи договор. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 8, ал. 11 от Закона за общинската собственост (ЗОС) по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чрез Общински съвет - Лясковец пред Административен съд – гр. Велико Търново, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от публикуването му на официалната интернет страница на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/