Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 534 / 23.02.2023 Публикувано на 06.03.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 68
от заседание на ОбС, проведено на 23.02.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 534   ОТНОСНО: Погасяване на задължения на Община Лясковец към „Декра Строй“ ЕООД чрез даване на недвижим имот – частна общинска собственост.   На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.65 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), чл.36, ал.1, т.8 и чл.38, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и във връзка с писмо с вх. № ОА-02-927/09.02.2023 г. от „Декра Строй“ ЕООД.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 0 гласа „за”, 16 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет – Лясковец не приема предложение с вх. № ФСД-1073/14.02.2023 г. относно: Погасяване на задължения на Община Лясковец към „Декра Строй“ ЕООД чрез даване на недвижим имот – частна общинска собственост.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/