Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 577 / 25.05.2023 Публикувано на 31.05.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 73
от заседание на ОбС, проведено на 25.05.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 577   ОТНОСНО: Допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти в населените места на територията на Община Лясковец, с два обекта в с. Добри дял.   На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.15, ал.2 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Лясковец.   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец приема допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти в населените места на територията на Община Лясковец – в с. Добри дял, с два допълнителни обекта в урегулиран поземлен имот (УПИ) I-за спортно развлекателен комплекс в кв. 11 по Подробен устройствен план (ПУП) на с. Добри дял, общ. Лясковец. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да възложи служебно да се изготви допълнителна подробна схема в мащаб М 1:500 за обектите по т. 1 от настоящото решение, върху Кадастралния план на с. Добри дял, общ. Лясковец, с нанесени подземни съоръжения.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/