Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 648 / 05.10.2023 Публикувано на 12.10.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 79
от заседание на ОбС, проведено на 05.10.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 648   ОТНОСНО: Върнато Решение № 637/13.09.2023 г. на Общински съвет - Лясковец от Областен управител на Област Велико Търново.   На основание чл.33, ал.1, т.2 и чл.45, ал.9 и ал.10 Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Изменя свое Решение № 637/13.09.2023 г. по следния начин: Чл. 7, ал. 1, т. 2 придобива следния вид: Състезателите на спортния клуб, да водят тренировъчен процес на територията на Община Лясковец; 1. Чл. 7, ал. 1, т. 3 придобива следния вид: Да са вписани в Централния регистър към Министерство на правосъдието като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), определени за извършване на общественополезна дейност; 2. Чл. 7, ал. 1, т. 4 придобива следния вид: Да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в публичния Национален регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове, воден от Министерството на младежта и спорта (ММС) или Българският футболен съюз (БФС); 3. Чл. 7, ал. 1, т. 6 придобива следния вид: Да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към общината и държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване; 4. Чл. 7, ал. 2, т. 3 придобива следния вид: Да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към общината и държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване; 5. Чл. 12, ал. 1, придобива следния вид: Ежегодно, в срок до 31.01. на съответната година, спортните клубове и туристическите дружества, отговарящи на изискванията на тази наредба могат да подадат в деловодството на Община Лясковец заявление за кандидатстване за финансово подпомагане (Приложение №1) и по електронен път на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg по реда на Закона за електронното управление съответно по Закона за съдебната власт, а също и чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, оповестен от същия орган на интернет страницата му до съответните административни органи. 6. Чл. 12, ал. 2, придобива следния вид: Чл. 12, ал. 2, отпадат т. 5, т. 8, т. 9, и т. 10 и придобива следния вид: (2) Като неразделна част от заявлението се прилагат: 1. Приложение №2 – Декларация за вярност и пълнота на данните и за отсъствие на обстоятелствата по чл.9, ал.1 и 2 от тази наредба, с ангажимент при промяна на данните, своевременно да се информира Община Лясковец; 2. Приложение №3 – „Информационен лист”; 3. Приложение №4 – „Дейност за спортния клуб/туристическо дружество през изминалата година”; 4. Финансов отчет – Приложение №5; 5. Удостоверение за липса на задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК, което се изисква по служебен път; 6. Удостоверение за липса на задължения към Община Лясковец, което се изисква по служебен път; 7. Списък на спортно-педагогическите кадри, отговарящи за тренировъчната и състезателната дейност на спортистите, с професионална правоспособност и квалификация съгласно Наредба №1 от 04.02.2019 г. за треньорските кадри (т.14 от Приложение №3 „Информационен лист”); 8. Заверен от съответния клуб списък на състезателите, участващи в активна спортна дейност (т.13 от Приложение №3 „Информационен лист”); 9. Копие от утвърден график за спортно-тренировъчна дейност за текущата година; 10. Копие от годишна програма за спортно развитие на спортния клуб/ туристическото дружество; 11. № и дата на сключения договор за ползване на спортна база (ако клубът ползва такава). 7. Чл. 17, ал. 1, придобива следния вид: През годината могат да се предоставят и други средства на спортните клубове/туристическите дружества, отговарящи на изискванията на чл.7 от настоящата Наредба, извън финансирането по чл.3, ако важни обстоятелства налагат това, като например промяна в първоначално предложения график, съответно и с недостиг на първоначално отпуснатите средства, утвърдени от общински съвет Лясковец на спортния клуб/туристическото дружество и/или от календара на спортната организация/туристическо дружество. 8. Чл. 17, ал. 2, придобива следния вид: Спортен клуб или туристическо дружество, желаещ да получи финансиране по ал.1, предоставя на вниманието на Кмета на Община Лясковец искане/заявление в свободен текст, като към нея прилагат доказателства, които доказват важността на обстоятелствата, налагащи допълнителното финансиране. 9. Чл. 24 придобива следния вид: Чл. 24. За правомерни се признават следните разходи: 1. Транспортни разходи – нает превозвач (отчита се с фактура с посочен маршрут, дата на пътуване, име на превозвача и фискален бон или платежно нареждане и списък на пътувалите състезатели и треньори). 2. Транспортни разходи със собствен превоз, заредено количество гориво, отговарящо на реалните километри до съответното населено място и обратно, и нормативно признатият разход на километър за вида на МПС. 3. Транспортни разходи за билети (отчитат се с копие от билети за транспорт, с осигурена видимост на поредните им номера, стойността им, фирма на превозвач и при необходимост – обяснителна записка с маршрута и датата на пътуването). 4. Храна във връзка с участие в състезание, отнасяща се само за състезатели на клуба и треньорски кадри (отчита се с фактура). 5. Нощувки във връзка с участие в състезание, на състезател, треньор и помощник-треньор, само при гостуване (отчита се с фактура). 6. Хонорари и граждански договори за жури, съдийски такси, възнаграждения за медицинско осигуряване и обслужващ/технически персонал, при организиране на състезания, в които клубът/дружеството е домакин (отчита се с ведомост за изплатени хонорари, фактура или граждански договор). 7. Хонорари по граждански и/или трудови договори на треньорски кадри свързани със състезателно-тренировъчната дейност. 8. Договор за охрана, свързана с домакинските състезания. 9. Наеми за ползване на спортно съоръжение, свързано със състезание, на което клубът/дружеството е домакин (отчита се с фактура). 10. Материални награди – купи, медали, плакети, грамоти и други, спортни пособия (отчита се с фактура). 11. Разходи за застраховки и картотекиране на състезатели, и такси за участие (отчита се с фактура). 12. Разходи за спортна екипировка (отчита се с фактура) 13. Разходи за спортни пособия и спортни уреди, закупени или ползвани под наем (отчита се с фактура). 14. Счетоводни разходи (отчита се с фактура). 15. Материали за поддръжка на спортните бази и медикаменти отчита се с фактура). 16. Разходи за реклама и канцеларски материали (отчита се с фактура). 10.ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 придобива следния вид: Приложение № 1 към чл. 12, ал. 1 До КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ obshtina@lyaskovets.bg ЗАЯВЛЕНИЕ за финансово подпомагане от спортен клуб …………………………………………..… тел. за връзка:………. Избор на приложим за съответната услуга начин за предоставяне на резултата от услугата: а) на посочения от заявителя адрес: гр./с.:……………………………………………………….… б) електронен адрес съгласно ЗУЕ (Закон за електронното управление) ……………… в) в профил, регистриран в Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Портала на електронното управление по смисъла на ЗЕУ……………………………………………………. г) на гише в администрацията на Община Лясковец (желаният избор се попълва) Моля, представлявания от мен спортен клуб да бъде одобрен за финансиране за ………….. година по реда на Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на община Лясковец. Прилагам следните изискуеми по горепосочената наредба документи: 1. Приложение № 2 – Декларация; 2. Приложение № 3 – „Информационен лист”; 3. Приложение № 4 – „Дейност на спортния клуб през изминалата година”; 4. Приложение № 5 – „Финансовият отчет”; 5. Финансова идентификация, издадена от банката, обслужваща спортния клуб, с номер на банковата сметка и удостоверяваща наличие на разплащателна сметка, издаден от съответната банка на името на спортния клуб; 6. Списък на спортно-педагогическите кадри, регистрирани в ММС, БФС; 7. Заверен от съответния клуб списък на състезателите, участващи в активна спортна дейност; 8. Копие на удостоверение, че спортният клуб е вписан като юридическо лице с нестопанска цел в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Агенцията по вписванията; 9. Копие от годишната програма за спортно развитие на спортния клуб; 10. Копие на сключен договор за ползване на спортна база (ако клубът ползва такава). Уведомен/а съм, че за попълване на неверни данни и за прилагане на документи с невярно съдържание нося наказателна отговорност по чл.313 от НК. С уважение: Председател на спортен клуб: ………………………… (име, подпис и печат) 11. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 придобива следния вид: (виж приложения файл)  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложение № 5.