Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 632 / 31.08.2023 Публикувано на 11.09.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 76
от заседание на ОбС, проведено на 31.08.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 632   ОТНОСНО: Избор на обществен посредник на територията на Община Лясковец.   На основание чл.33, ал.1, т.2, чл.21а, ал.1, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.9, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Лясковец.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено тайно гласуване – с 10 гласа „за”, 6 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Не избира за обществен посредник на територията на Община Лясковец г-н Румен Георгиев Димитров.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/