Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 543 / 06.03.2023 Публикувано на 08.03.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 69
от заседание на ОбС, проведено на 06.03.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 543   ОТНОСНО: Върнато за ново обсъждане със Заповед ОА04-1731/23.02.2023 г. на Областен управител на област Велико Търново, Решение № 529/15.02.2023 г. по протокол № 67 от заседание на Общински съвет – Лясковец.   На основание чл.33, ал.1, т.2, чл.45, ал.9 и ал.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).   При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Отменя свое Решение № 529/15.02.2023 г. по протокол № 67 от заседание на Общински съвет - Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/