Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 3 / 21.11.2023 Публикувано на 29.11.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 3
от заседание на ОбС, проведено на 21.11.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 3   ОТНОСНО: Определяне броя, наименованието и състава на Временните комисии на Общинския съвет.   На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.33, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.8, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община Лясковец, мандат 2019-2023 година, Общински съвет - Лясковец   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 12 гласа „за”, „против” няма и 4 гласа „въздържали се” няма Общински съвет   РЕШИ:   1. Създава временна комисия по подготовка на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец в състав, както следва: Председател: Сергей Христов Добрев – от квотата на Коалиция Продължаваме Промяната Демократична България; Зам. председател – Емилия Атанасова Жилиева – от квотата на коалиция „БСП за България”; Секретар – Пепа Бориславова Банова – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”; Член: Янко Колев Янков – от квотата на коалиция ПП Българска прогресивна линия; Член: Христо Добринов Гугучков – от квотата на ПП Възраждане; Член: Стоян Христов Йорданов – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”; Член: Тодор Димитров Тодоров – от квотата на ПП „Земеделски съюз „Александър Стамболийски”.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/