Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 22 / 21.12.2023 Публикувано на 01.01.2024

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 5
от заседание на ОбС, проведено на 21.12.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 22   ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на прокарване и на сервитутни права и учредяване безвъзмездно право на прокарване през имоти, общинска собственост за обект: „Изграждане на подземна телекомуникационна канална мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на с. Драгижево, общ. Лясковец“, находящ се в улица и поземлени имоти (ПИ) № 23217.15.23 и № 23217.81.441 по КККР на с. Драгижево. Лясковец, общ. Лясковец“   На основание чл. 193, ал. 4 и ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 и чл. 31, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 32, т. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ), чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет - Лясковец   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 16 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1.Общински съвет Лясковец дава съгласие да се учреди безвъзмездно вещно право на прокарване с обща дължина 261 м. и сервитут с обща площ от 261 м2 върху улици със статут на публична общинска собственост на Община Лясковец на територията на с. Драгижево, общ. Лясковец, за обект: „Изграждане на подземна телекомуникационна канална мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на с. Драгижево, общ. Лясковец“, находящ се в улица и поземлени имоти (ПИ) № 23217.15.23 и № 23217.81.441 по КККР на с. Драгижево. Лясковец, общ. Лясковец. 2.Общински съвет Лясковец учредява безвъзмездно вещно право на прокарване за срок до 10 години, с обща дължина 261 м. и сервитут с обща площ от 261 м2 върху улица със статут на публична общинска собственост на Община Лясковец на територията на с. Драгижево, общ. Лясковец, за обект: „Изграждане на подземна телекомуникационна канална мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на с. Драгижево, общ. Лясковец“, находящ се в улица и поземлени имоти (ПИ) № 23217.15.23 и № 23217.81.441 по КККР на с. Драгижево. Лясковец, общ. Лясковец. Безвъзмездното вещно право на прокарване и учредяването на сервитути се предоставя за срок до 10 години от влизане в сила на Заповедта на Кмета на Община Лясковец. 3.Общински съвет Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед за учредяване безвъзмездно право на прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура и сервитутни права върху улица със статут на публична общинска собственост на Община Лясковец на територията на с. Драгижево, общ. Лясковец, за обект: „Изграждане на подземна телекомуникационна канална мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД на територията на с. Драгижево, общ. Лясковец“, находящ се в улица и поземлени имоти (ПИ) № 23217.15.23 и № 23217.81.441 по КККР на с. Драгижево. Лясковец, общ. Лясковец. Безвъзмездното вещно право на прокарване и учредяването на сервитути се предоставя за срок до 10 години от влизане в сила на Заповедта издадена от Кмета на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/