Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 519 / 26.01.2023 Публикувано на 01.02.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 66
от заседание на ОбС, проведено на 26.01.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 519   ОТНОСНО: План за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2023 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Приема План за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2023 г., както следва: МЕСЕЦ ЯНУАРИ 1. Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2023 г. 2. Управление и разпореждане с общинско имущество. 3. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2022 г. 4. Одобряване на Допълнително споразумение № 2 към Споразумение за партньорство № 1/21.06.2021 г., одобрено с Решение № 277/14.06.2021 г. на Общински съвет - Лясковец, по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, реализиран от Сдружение „Платформа АГОРА - Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № BEE.1042.20210108 от 24.03.2021 г. и осигуряване на средства от общинския бюджет за 2023 г. за „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец” за финансиране на инициативи, насърчаващи развитието на гражданското общество, подобряване на средата и качеството на живот на територията на Община Лясковец в полза на местната общност. МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 1. План за действие на Община Лясковец в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. 2. Управление и разпореждане с общинско имущество. 3. Правилник за организацията и дейността на съвета по въпросите на социалните услуги в Община Лясковец. 4. Годишен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Лясковец през 2022 г. 5. Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2023 г. 6. Поемане на общински дълг – кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на дейности за обект: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на село Добри дял, Община Лясковец“. МЕСЕЦ МАРТ 1. Управление и разпореждане с общинско имущество. 2. Отчет за управление на отпадъците на територията на Община Лясковец през 2022 г. 3. Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2022 г. 4. Разглеждане и приемане на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „Медицински център I“ ЕООД гр. Лясковец. 5. Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания за периода 2023 - 2025 г. 6. План за изпълнение на стратегията за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в община Лясковец през 2023 г. 7. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец за 2023 г. МЕСЕЦ АПРИЛ 1. Управление и разпореждане с общинско имущество. 2. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2023 г. в Община Лясковец. 3. Приемане бюджета на Община Лясковец за 2023 г. 4. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2024 г. – 2026 г. 5. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2023 г. 6. Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. 7. Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2022 г. 8. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № РД 50-196/29.11.2016 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за изпълнение на Стратегия за местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица, одобрена за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020, сключен между Министерство на земеделието – Управляващ орган, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Управляващ орган и Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”. 9. Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец. МЕСЕЦ МАЙ 1. Управление и разпореждане с общинско имущество. 2. Предварително одобряване за извършване на компенсирани промени по бюджета на Община Лясковец за 2023 г. 3. Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец (2023 – 2024). МЕСЕЦ ЮНИ 1. Управление и разпореждане с общинско имущество. 2. Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2022 г. 3. Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Лясковец“. 4. Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/