Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 541 / 23.02.2023 Публикувано на 06.03.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 68
от заседание на ОбС, проведено на 23.02.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 541   ОТНОСНО: Учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Кабелна линия 20 kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец“, „Армако“ АД – „Аркус“ АД“, за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.257.252 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец.   На основание чл.193, ал.4 и ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.64, ал.6 от Закона за енергетиката (ЗЕ), чл.61, ал.3, т.4 от Закона за горите (ЗГ), чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец учредява възмездно вещно право на прокарване с обща дължина 84,28 м. и сервитут с обща площ от 338,34 м2 върху поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.257.250 със статут на частна общинска собственост на Община Лясковец и начин на трайно ползване (НТП) гори и храсти в земеделска земя, за трасето на ел. кабел за обект: „Кабелна линия 20 kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец“, „Армако“ АД – „Аркус“ АД“ в полза на „АРМАКО“ АД с ЕИК 201760079, със седалище и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, обл. София, ул. „Беловодски път“ № 106, представлявано от управителя Владимир Александров, за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.257.252 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец. 2. Обезщетение в размер на 1 806,00 лв. (хиляда осемстотин и шест лева), представляващо цената за учредяване правото на прокарване на трасе и учредяване на сервитут, определена по реда на чл. 210 във вр. чл. 193 от ЗУТ, следва да се заплати от възложителя на обекта „АРМАКО“ АД с ЕИК 201760079 на собственика на засегнатия имот – Община Лясковец. 3. Обезщетение в размер на 508,00 лв. (петстотин и осем лева) за компенсационно залесяване съгласно чл. 86, ал. 5 и ал. 6 от Закона за горите (ЗГ) следва да се заплати от възложителя на обекта „АРМАКО“ АД с ЕИК 201760079 на собственика на засегнатия имот – Община Лясковец. 4. Сумата в размер на 230,00 лв. (двеста и тридесет лева), представляващи възнаграждението за изготвената оценка съгласно Договор за услуга от 10.01.2023 г., сключен с инж. А. А. А. с ЕГН .........., следва да се заплати от възложителя на обекта „АРМАКО“ АД с ЕИК 201760079 на собственика на засегнатия имот, направил разхода – Община Лясковец. 5. Общински съвет - Лясковец възлага на Кмета на Община Лясковец да издаде заповед за учредяване право на прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура и сервитутни права върху поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.257.250 със статут на частна общинска собственост на Община Лясковец и начин на трайно ползване (НТП) – гори и храсти в земеделска земя, на трасе на ел. кабел за обект: „Кабелна линия 20 kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец“, „Армако“ АД – „Аркус“ АД“, за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.257.252 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, след изплащане на сумите по т. 2, т. 3 и т. 4 по сметка на Община Лясковец: - 1 806,00 лв. (хиляда осемстотин и шест лева), представляваща цената на учреденото право на прокарване на трасе и учредяване на сервитут; - 508,00 лв. (петстотин и осем лева) за компенсационно залесяване и - 230,00 лв. (двеста и тридесет лева), представляваща възнаграждението за изготвената оценка.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/