Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 633 / 31.08.2023 Публикувано на 11.09.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 76
от заседание на ОбС, проведено на 31.08.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 633   ОТНОСНО: Прекратяване процедурата за избор на обществен посредник на територията на Община Лясковец.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.9, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Лясковец.   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Прекратява процедурата за избор на обществен посредник на територията на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/