Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 19 / 30.11.2023 Публикувано на 06.12.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 4
от заседание на ОбС, проведено на 30.11.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 19   ОТНОСНО: Определяне представител на Община Лясковец пред „Асоциация общински гори“.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет - Лясковец   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – със 15 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма, Общински съвет Общински съвет   РЕШИ:   Определя за представители на Община Лясковец пред „Асоциация общински гори“: - упълномощен представител – Васил Димитров Христов – Кмет на Община Лясковец и - заместник – инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник-кмет на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/