Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 9 / 30.11.2023 Публикувано на 06.12.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 4
от заседание на ОбС, проведено на 30.11.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 9   ОТНОСНО: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Лясковец за 2024 г.   На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.18, ал.1 и ал.2, т.8 и т.9 от Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК) и чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища (ЗНЧ), Общински съвет - Лясковец   При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – със 14 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма, Общински съвет Общински съвет   РЕШИ:   Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Лясковец за 2024г.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/