Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 620 / 31.08.2023 Публикувано на 11.09.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 76
от заседание на ОбС, проведено на 31.08.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 620   ОТНОСНО: Определяне на имотите - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.9, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   1. Общински съвет - Лясковец определя имотите - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу природни бедствия и земетресения, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 – неразделна част от настоящото решение. 2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да осъществи всички необходими административни действия по изпълнение на настоящото решение, при спазване на действащата нормативна уредба.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/

Приложения № 1 и № 2.