Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 26 / 21.12.2023 Публикувано на 01.01.2024

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 5
от заседание на ОбС, проведено на 21.12.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 26   ОТНОСНО: Приемане на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец (2023-2024 г.) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец за 2023 г.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 197 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка и чл. 5 от Наредбата за приобщаващо образование, Общински съвет - Лясковец   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 14 гласа „за”, „против” няма и 2 гласа „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1.Общински съвет Лясковец приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Лясковец (2023 - 2024 г.) - Приложение № 1. 2.Общински съвет Лясковец приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Лясковец за 2023 г. - Приложение № 2.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /С. Добрев/