Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 545 / 30.03.2023 Публикувано на 10.04.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 71
от заседание на ОбС, проведено на 30.03.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 545   ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Лясковец.   На основание чл.33, ал.1, т.2 и чл.21а, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).   При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа „за”, „против” няма и 6 „въздържали се”, Общински съвет   РЕШИ:   1. Приема Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Лясковец.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/