Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 609 / 27.07.2023 Публикувано на 03.08.2023

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЯСКОВЕЦ Препис-извлечение от Протокол № 75
от заседание на ОбС, проведено на 27.07.2023 г.
  РЕШЕНИЕ № 609   ОТНОСНО: Одобряване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец и създаване на пътна връзка между второкласен път II-53 част от републиканската пътна мрежа с о. т. 7-8-9-10 и обслужваща кв. 3 по ПУП на гр. Лясковец улица с о. т. 2009-2010-2011.   На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.5, ал.1 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).   При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет   РЕШИ:   Общински съвет - Лясковец одобрява изготвеният проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец и създаване на пътна връзка между второкласен път II-53 - част от републиканската пътна мрежа с о. т. 7-8-9-10 и обслужваща кв. 3 по ПУП на гр. Лясковец улица с о. т. 2009-2010-2011. Проектът за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на УПИ IV в кв. 3 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец, общ. Лясковец предвижда промяна на конкретното предназначение на имота - от „за обществено обслужване“ в „за производство и търговия“ в зона „смесено многофункционална“. За обслужване на предвидената от възложителя дейност с частичното изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) се предвижда създаване на пътна връзка между второкласен път II-53 част от републиканската пътна мрежа с о. т. 7-8-9-10 и обслужваща кв. 3 по ПУП на гр. Лясковец улица с о. т. 2009-2010-2011, като част от предвидената пътна връзка засяга малка част от УПИ V-за озеленяване в кв. 1 по ПУП на гр. Лясковец, общ. Лясковец, който имот е публична общинска собственост. Настоящото решение да се обяви по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ в „Държавен вестник“. Решението може да се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - Велико Търново чрез Общински съвет - Лясковец, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.  

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Г. Петров/